काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ५ सय ९५ संक्रमित थपिए

काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ५ सय ९५ संक्रमित थपिए
;ªqmldtsf] pkrf/ x'Fb} t'n;Lk'/, !( j}zfv M bfªsf] t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+= !* a]nem'08Ll:yt sf]/f]gf ljz]if c:ktfndf pkrf/fy{df /x]sf sf]/f]gf ;ªqmldtx? . sf]/f]gf ;ªqmldt $# hgfsf] o; c:ktfndf pkrf/ eO/x]sf] 5 . tl:a/ ;f}hGo M sf]/f]gf ljz]if c:ktfn a]nem'08L÷/f;;

पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ५ सय ९५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या देशभर संक्रमण पुष्टि भएका ७२११जनामध्येको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा २,७४४, ललितपुर जिल्लामा ५५० र भक्तपुरमा ३०१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।


Leave a Reply

Your email address will not be published.