मुख्यमन्त्री गुरुङमा कोरोना सङ्क्रमण

मुख्यमन्त्री गुरुङमा कोरोना सङ्क्रमण
kf]v/f, @$ r}tM /f;;nfO{ cGt/jftf{ lbFb} d'VodGqL u'?ª sf]/f]gf efO/;sf] ;ªqmd0f /f]syfd Pj+ lgoGq0fdf eO/x]sf] k|of; ;DaGwdf /f;;nfO{ cGt/jftf{ lbFb} d'VodGqL Pjd sf]/f]gf /f]syfd, lgoGq0f, Joj:yfkg pRr:t/Lo lgb]{zg ;ldltsf ;+of]hs k[YjL;'Aaf u'?ª . t:jL/M xl/ afF:tf]nf÷/f;;

काठमाडौं
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले आफ्नै सरकारी निवासमा आइसोलेटेड भएर बसेका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङ मङ्गलबार सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका थिए। दलहरूबीच सहमति नजुट्दा गण्डकी प्रदेशसभाको वैशाख १५ गते स्थगित बैठक त्यसयता बस्न सकेको छैन।


Leave a Reply

Your email address will not be published.